Výška opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP s platnosťou od 1. júla 2023

Pripravila: JUDr. Soňa Tóthová, ÚNSS

Dňom 1. júla 2023 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 220/2023 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne: 

a) 268,88 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu

b) 187,57 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

c) 122,77 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa

Na obr. je peňaženka, na nej mince a cez časť obr. ide lupa
Od 1. júla sa zvyšuje čiastka životného minima. Foto: pixabay.com

Rovnako dňom 1. júla 2023 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 232/2023 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa od 1. júla 2023zvyšuje na sumu 5,52 eur za jednu hodinu osobnej asistencie.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2023 stanovené nasledovne:

            Druhy opakovaných peňažných príspevkovVýška p.p. od 1.7. 2023
P.p. na osobnú asistenciu5,52 €
P.p. na prepravu                                   najviac137,19 €
P.p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
1. – na diétne stravovanie 
   a) I. skupina chorôb49,91 €
   b) II. skupina chorôb24,96 €
   c) III. skupina chorôb14,98 €
2. – súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia24,96 €
3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla  44,91 €
4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom59,88 €
P.p. na opatrovanie – základné výšky 
1. FO v produktívnom veku 
a)- opatruje 1 ŤZP569 €
b)-opatruje dve alebo viaceré ŤZP756,80 €
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok 
a) – opatruje 1 ŤZP426,75 €
b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP567,60 €

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie  nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia. 

Na obr. sú rozostrené bankovky uložené vo verári a na nich je položených niekoľko mincí.
Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2023. Foto: pixabay.com

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

  • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie nemožno poskytnúť, ak sa fyzickej osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, alebo ak sa tejto fyzickej osobe poskytuje opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba. To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ŤZP poskytuje pobytová sociálna služba v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového bývania.

Vysvetlivky:

P.P. – peňažný príspevok

FO – fyzická osoba

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2023.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *